Přejít k obsahu

Grantové agentury a Open Access

Někteří poskytovatelé grantů (grantové agentury, ministerstva, Evropská komise aj.) vyžadují po vědcích, kteří chtějí získat finanční podporu pro svůj výzkum, aby publikované výsledky svého výzkumu zveřejnili v režimu open access. Snahou poskytovatelů, kteří přidělují veřejné prostředky, je zajistit snadný přístup odborné i laické veřejnosti k výsledkům výzkumů. Seznam grantových agentur, které vyžadují, aby výsledky výzkumu byly zpřístupněny v režimu open access poskytuje služba SHERPA/Juliet. Seznam časopisů, které jsou v souladu s požadavky poskytovatele financí pro open access je možné ověřit na SHERPA/Facts.

Evropská komise

Evropská komise patří k nejvýznamnějším poskytovatelům finanční podpory pro vědu a výzkum a systematicky podporuje otevřený přístup od spuštění 7. rámcového programu (2007-2013). 17. července 2012 vydala Evropská komise zásadní dokumenty - Communication a Recommendation, které vymezují význam otevřeného přístupu pro evropský výzkum a které doporučují členským státům, aby se také zasadili o vytvoření podmínek pro otevřené sdílení výsledků vědy podpořených z veřejných zdrojů. EK sleduje aktuální debaty a reakce na iniciativy a dokumenty typu Cost of Knowledge nebo Finch Report.

Více informací k OA a Evropské komisi:

7. rámcový program

Pilotní projekt na podporu publikování v režimu open access byl spuštěn v srpnu 2008 v sedmi výzkumných oblastech (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, výzkumná infrastruktura, věda ve společnosti, socioekonomické vědy a humanitní vědy).

Více než 50 miliard eur bylo rozděleno projektům, které uložily výzkumné recenzované články nebo jejich postprinty, které vznikly jako výstupy z projektů RP7 do online repozitáře do šesti (přírodní a technické vědy) nebo dvanácti měsíců (společenské, socioekonomické a humanitní vědy) od data zveřejnění.

Pilotní projekt byl podpořen a zaštítěn prostřednictvím projektu OpenAIRE, který měl zajistit také potřebnou infrastrukturu pro ukládání dat a zázemí pro zúčastněné repozitáře.

Více informací o 7. Rámcovém programu na http://www.fp7.cz/cs.

Horizont 2020

OA-horizont

V roce 2014 byl 7. rámcový program nahrazen programem s názvem Horizont 2020. Program Horizont 2020 vychází z již existujících aktivit v rámci 7. RP (zahrnující např. způsobilost výdajů za publikování v otevřených časopisech, 6-12 měsíční embargo v případě zelené cesty otevřeného přístupu)

Více informací o Horizontu 2020 v brožuře.
Více informací o Horizontu 2020 a Open Access v brožuře.
Pravidla financování v programu Horizont 2020 naleznete v brožuře.

Program zahrnuje zlatou i zelenou cestu otevřeného přístupu a publikování veškerých výstupů z projektů financovaných z programu Horizont 2020 je povinné publikovat v režimu open access. Příjemci podpory musí také zajistit, aby jejich publikace byly pokud možno co nejdříve dostupné online pro čtení, stahování a tisk. Kromě recenzovaných vědeckých publikací je doporučeno zajistit open access i k dokumentům, které recenznímu řízení podléhat nemusejí (monografie, konferenční sborníky, šedá literatura).

OA v programu Horizont 2020 je složen ze dvou základních kroků:

Krok 1 – Autoarchivace = znamená povinnost uložit do digitálního repozitáře pro vědecké publikace buď vydavatelskou verzi článku nebo postprint (poslední verze článku přijatou k publikování) bez ohledu na to, jestli byla publikace dříve publikovaná otevřeně (např. v otevřeném časopise) nebo ne. Článek musí být uložen nejpozději v době svého vydání. Kromě plného textu článku musí být uložena také výzkumná data potřebná k ověření výsledků prezentovaných v textu článku. Tato data by měla být uložena nejlépe do tzv. datových repozitářů.

Krok 2 – Zajištění OA = znamená zpřístupnit recenzované publikace v režimu OA. K tomu účelu je možné zvolit jeden ze dvou základních způsobů:

  • uložení postprintu v digitálním repozitáři (zelená cesta, autoarchivace) a jeho následné zpřístupnění v režimu OA s maximální časovou prodlevou šest měsíců od data publikování
  • publikování v OA časopisech či v hybridních časopisech (autoři mohou zahrnout poplatky za publikování do nákladů projektu).

Program Horizont 2020 se zaměřuje také na ukládání otevřených výzkumných dat vzniklých v projektech. Ukládání dat je dle aktualizovaného pracovního programu na rok 2017 podpořen formou pilotního projektu a zaměřuje se na všechny oblasti Horizontu 2020. Všechny projekty vzešlé z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016 musí vytvořit plán managementu dat (Data Management Plan) a musí zajistit otevřený přístup k výzkumným datům, včetně příslušných metadat. Výjimkou jsou instrumenty, v nichž ke vzniku výzkumných dat nedochází (Cofund instrumenty, ERC proof of concept, ERA-Nets a SME instrument, fáze 1). Dále všem projektům zůstává možnost vystoupení z pilotního projektu v souladu s podmínkami definovanými v oficiálních pokynech Evropské komise.

Více informací:

Pilotní projekt se zaměřuje na dva základní typy dat:

  • data včetně příslušných metadat, jež jsou potřebná k ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích
  • ostatní data včetně příslušných metadat.

(zdroj: http://e-zdroje.vsb.cz/)

Další informace k ukládání otevřených výzkumných dat a více informací o programu je možné získat na http://ec.europa.eu/.

OpenAIRE

OA-OpenAir2Plán S

Společnost Science Europe schválila 4. září 2018 plán, jež dvanáct evropských zemí zavazuje, že výzkumné organizace a instituce financované státem publikují výsledky svého výzkumu v otevřených úložištích či časopisech do roku 2020. Tyto práce by měly být pod otevřenou licencí a poplatky za publikování by neměly být hrazeny autorem, ale výzkumnými organizacemi.

Open Access Infrastructure for Research in Europe byl tříletý (2009-2012) projekt financovaný ze 7. RP, který byl vytvořen na podporu publikování výsledků projektů v režimu open access.

Cílem projektu bylo poskytnout vědcům e-infrastrukturu zpřístupňující otevřeně přístupné publikace. Vědci mohli k uložení výstupů projektů využít jakýkoliv repozitář nebo přímo repozitář OpenAIRE. OpenAIRE také zajišťoval dostupnost statistik o využívání publikací pro tvůrce politik a propojoval uložené publikace s informacemi o projektu.

Na OpenAIRE navázal projekt OpenAIREplus, ve kterém jde o propojení publikací a projektů se souvisejícími výzkumnými údaji, ale také o rozšíření o další vědní obory, další země, o sledování projektů na národní úrovni a zahrnutí i dalších typů publikací (včetně nerecenzovaných).

Více informací o OpenAIRE na www.openaire.eu/.

Podmínky dotačního programu pro zlatou cestu otevřeného publikování naleznete zde.

Podpora OA v ČR

29. 4. 2019 schválila vláda Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím. Akční plán stanovuje povinnost  zpřístupnit v otevřeném přístupu výsledky typu J - článek v odborném periodiku a typu D - článek ve sborníku. Po roce 2020 se otevřený přístup bude týkat také výzkumných dat. Změny nastanou také v podmínkách pro poskytování účelové a institucionální podpoře. Celý text Akčního plánu naleznete na https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884.

Dne 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. K této strategii by měl být vypracován akční plán, který by měl uvádět konkrétní opatření pro naplnění národní strategie.

V lednu 2004 byla na ministerském setkání OECD podepsána Deklarace o přístupu k výzkumným datům z veřejných zdrojů. Všech 34 signatářských zemí, včetně České republiky, se zavázalo k podpoře otevřeného přístupu k datům a k vytváření podmínek snadného sdílení.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 291. zasedání, jež se konalo 28. 2. 2014, návrh dokumentu Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, jež předložila Komise pro otevřený přístup.

Dokument se skládá ze tří částí. První část definuje pojem „otevřeného přístupu k vědeckým informacím“, druhá část obsahuje základní informace ohledně podpory otevřeného přístupu v programu Horizont 2020, třetí část předkládá doporučení vybraným členům vlády, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu.

Doporučení vládě, konkrétně místopředsedovi vlády pro Vědu, výzkum a inovace a Ministerstvu školství, ukládá, aby podnikli kroky k přijetí národní strategie otevřeného přístupu v souladu s doporučením Evropské komise.

Doporučení výzkumným organizacím zahrnuje především podporu budování otevřených repozitářů, publikování výsledků vědy a výzkumu v režimu OA, přijetí vnitřních předpisů na podporu OA, řešení problematiky ukládání a zpřístupňování výzkumných dat.

Doporučení poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v Česku ukládá podporovat politiku OA na základě ustanovení Evropské komise a požadovat zajištění otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

České univerzity a Akademie věd

Open Access podporují také české univerzity a Akademie věd, které budují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují publikační činnost a vysokoškolské kvalifikační práce. Většina z nich také podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách.

Jak postupovat při autoarchivaci publikační činnosti ZČU?

Pokud poskytovatel grantu vyžaduje, aby byl váš příspěvek přístupný v režimu open access, můžete své příspěvky uložit v Digitální knihovně Západočeské univerzity. V případě zájmu o autoarchivaci kontaktujte obsahového správce: digknih@uk.zcu.cz.

Patička