Přejít k obsahu

Nákup odborné literatury UK ZČU v Plzni

Jak objednávat

Od 1.1.2019 objednávání knih probíhá prostřednictví systému Magion (změna projednána na jednání kolegia kvestora 25.10.2018).

Žádanky vystavujte elektronicky a jejich zpracováním, tzn. změnou stavu na "předaná žádanka", předejte objednacímu místu k vyřízení.

Webové rozhraní Magionu spolu s návody naleznete na stránce http://magion.zcu.cz. Postup práce při zadávání žádanky v EIS MAGION je dostupný na: https://www.magion.zcu.cz/

V případě dotazů nás kontaktujte emailem na adresu akvizice@uk.zcu.cz.

Pravidla nákupu odborné literatury

K 5. 5. 2020 byl vydán nový Metodický pokyn (Příloha č. 1, Příloha č. 2, Zdůvodnění) k nákupu literatury, který upravuje pravidla nákupu odborné literatury, a to v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Ustanovení § 30 (Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky), písm. h) zákona stanovuje, že zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů.

S ohledem na předmět plnění je nákup literatury rozdělen do následujících skupin, kterým je pro rok 2020 přiděleno centrální ID (uvádí se na objednávce).

   1.1. Nákup literatury do knihovního fondu Univerzitní knihovny

a) Knihy tištěné – ID 95850

b) Knihy elektronické - ID 95851

c) Periodika – ID 95852

   1.2. Nákup literatury do spotřeby – ID 95853

Podrobný postup akvizice je zaznamenán v dokumentu: Pravidla akvizice a dodávek odborné literatury Univerzitní knihovny, zveřejněný na:

https://zakazky.knihovna.zcu.cz/pravidla.pdf

Kontakty

Knihovna Bory - pro CIV, FAV, FEL, FEK Plzeň, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP

Pedagogická knihovna - pro FPE

Filozofická a právnická knihovna - pro FF

Filozofická a právnická knihovna - pro FPR

Knihovna zdravotnických studií - pro FZS

Ekonomická knihovna Cheb - pro FEK Cheb

Obecné informace k nákupu knih

Univerzitní knihovna buduje fond knih, periodik a jiných druhů dokumentů, profilovaných v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU. K tomu, aby v knihovním fondu byly všechny potřebné informační zdroje, je zapotřebí dostatek finančních prostředků. Na Západočeské univerzitě to bývá každoročně cca 6-7 miliónů korun. Podle pravidel stanovených kolegiem kvestora v roce 2000 je nákup knihovního fondu hrazen z několika zdrojů:

  • z prostředků jednotlivých pracovišť: z těchto prostředků jsou hrazeny jak nákupy literatury pro akademické pracovníky, kteří je mají většinou půjčeny formou dlouhodobé výpůjčky, tak knihy pro studenty do studoven a půjčoven knihovny
  • z prostředků UK: Univerzitní knihovna ze svého rozpočtu hradí elektronické informační zdroje multioborového charakteru, knihy a časopisy příručkového a encyklopedického typu
  • dary: skripta Západočeské Univerzity dostává knihovna v počtu 5-10 výtisků zdarma a některé další publikace (ovšem nebývá jich mnoho) získává darem.

Jednotlivá pracoviště i knihovna mohou nákup knihovního fondu realizovat buď z běžných provozních prostředků nebo z účelových prostředků (granty, výzkumné projekty apod.).

Strategií Univerzitní knihovny je nakupovat z oborů aktuálních pro ZČU českou literaturu v relativní úplnosti a zahraniční výběrově. Ovšem tento cíl je obtížně naplnitelný vzhledem k výše uvedeným různým zdrojům financování. Jen některá pracoviště nakupují literaturu průběžně a systematicky. Naopak není cílem knihovny kupovat další a další multiplikáty skript, případně dalších učebnic. Ve studovnách jsou u vybraných titulů k dispozici 1-2 výtisky k prezenčnímu studiu.

Pokud máte náměty na zakoupení dalších titulů, obraťte se nejlépe na svoji katedru nebo na své vyučující, případně napište návrh prostřednictvím webového formuláře Návrh na zakoupení literatury - pokusíme se Váš požadavek vyřídit.

 

Patička