Přejít k obsahu

Nákup odborné literatury UK ZČU v Plzni

Jak objednávat

Od 1.1.2019 objednávání knih probíhá prostřednictví systému Magion (změna projednána na jednání kolegia kvestora 25.10.2018).

Žádanky vystavujte elektronicky a jejich zpracováním, tzn. změnou stavu na "předaná žádanka", předejte objednacímu místu k vyřízení.

Webové rozhraní Magionu spolu s návody naleznete na stránce http://magion.zcu.cz. Postup práce při zadávání žádanky v EIS MAGION je dostupný na: https://www.magion.zcu.cz/

V případě dotazů nás kontaktujte emailem na adresu akvizice@uk.zcu.cz.

Pravidla nákupu odborné literatury

Od 1.1.2017 mění UK pravidla nákupu odborné literatury do univerzitního knihovního fondu, a to v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Ustanovení § 30 (Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky), písm. h) zákona stanovuje, že zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů

Podrobně je postup akvizice zaznamenán v dokumentu: Pravidla akvizice a dodávek odborné literatury Univerzitní knihovny, zveřejněný na:

https://zakazky.knihovna.zcu.cz/pravidla.pdf

Obecně UK dodržuje zásady zadávání veřejných zakázek stanovené v § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti; ve vztahu k dodavatelům pak zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Ke každé objednávce konkrétního titulu přistupuje UK jako k jednotlivosti. Výběr titulů se liší převážně podle oborového zaměření, liší se i časovou dostupností na trhu (omezené vydání dle edičních plánů, doba konání konference, doba platnosti norem či jejich aktualizace apod.). K situaci opakovaného objednání titulu dochází nahodile a vždy na základě nově vzniklé situace či požadavku (rozšíření studijního oboru, nárůst počtu studentů, nástup nových zaměstnanců apod.)

S ohledem na předmět plnění a rozdílný okruh dodavatelů se nákup odborné literatury UK rozděluje do základních skupin:

a) elektronické zdroje (viz komodita „Elektronické informační zdroje“)

  1. Elektronické knihy
  2. Elektronické časopisy
  3. Elektronické informační zdroje (databáze)

b) klasické (zejména tištěné) zdroje (viz komodita „Literatura a časopisy“)

  1. Tuzemská periodika
  2. Ostatní tuzemská literatura
  3. Zahraniční periodika
  4. Ostatní zahraniční literatura

Každá skupina je uzavřeným celkem a náklady na pořízení odborné literatury se nesčítají.

Pravidla pro nákup odborné literatury se uplatňují v případě, že nákup nedosáhne finančního limitu podle § 25, tedy nadlimitní veřejné zakázky.

Kontakty

Knihovna Bory - pro CIV, FAV, FEL, FEK Plzeň, FST, FDU, NTC, R, ÚCV, UJP

Pedagogická knihovna - pro FPE

Filozofická a právnická knihovna - pro FF

Filozofická a právnická knihovna - pro FPR

Knihovna zdravotnických studií - pro FZS

Ekonomická knihovna Cheb - pro FEK Cheb

Obecné informace k nákupu knih

Univerzitní knihovna buduje fond knih, periodik a jiných druhů dokumentů, profilovaných v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU. K tomu, aby v knihovním fondu byly všechny potřebné informační zdroje, je zapotřebí dostatek finančních prostředků. Na Západočeské univerzitě to bývá každoročně cca 6-7 miliónů korun. Podle pravidel stanovených kolegiem kvestora v roce 2000 je nákup knihovního fondu hrazen z několika zdrojů:

  • z prostředků jednotlivých pracovišť: z těchto prostředků jsou hrazeny jak nákupy literatury pro akademické pracovníky, kteří je mají většinou půjčeny formou dlouhodobé výpůjčky, tak knihy pro studenty do studoven a půjčoven knihovny
  • z prostředků UK: Univerzitní knihovna ze svého rozpočtu hradí elektronické informační zdroje multioborového charakteru, knihy a časopisy příručkového a encyklopedického typu
  • dary: skripta Západočeské Univerzity dostává knihovna v počtu 5-10 výtisků zdarma a některé další publikace (ovšem nebývá jich mnoho) získává darem.

Jednotlivá pracoviště i knihovna mohou nákup knihovního fondu realizovat buď z běžných provozních prostředků nebo z účelových prostředků (granty, výzkumné projekty apod.).

Strategií Univerzitní knihovny je nakupovat z oborů aktuálních pro ZČU českou literaturu v relativní úplnosti a zahraniční výběrově. Ovšem tento cíl je obtížně naplnitelný vzhledem k výše uvedeným různým zdrojům financování. Jen některá pracoviště nakupují literaturu průběžně a systematicky. Naopak není cílem knihovny kupovat další a další multiplikáty skript, případně dalších učebnic. Ve studovnách jsou u vybraných titulů k dispozici 1-2 výtisky k prezenčnímu studiu.

Pokud máte náměty na zakoupení dalších titulů, obraťte se nejlépe na svoji katedru nebo na své vyučující, případně napište návrh prostřednictvím webového formuláře Návrh na zakoupení literatury - pokusíme se Váš požadavek vyřídit.

 

Patička