Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni (https://dspace.zcu.cz/) je institucionální repozitář Západočeské univerzity budovaný a spravovaný Univerzitní knihovnou, jehož primárním cílem je ukládat, ochraňovat a neomezeně online zpřístupňovat plné texty publikační činnosti autorů ze ZČU, časopisy a sborníky vydávané na ZČU a kvalifikační práce obhájené na ZČU. Repozitář svůj obsah zpřístupňuje v souladu s autorským právem a dalšími relevantními zákony.

Dalším cílem je zpřístupnění a prezentace publikační činnosti ZČU pro akademickou obec, studenty a širokou veřejnost. Autoarchivace plných textů publikační činnosti v centrálním depozitáři přispívá k podpoře vědy a výzkumu nejen na ZČU, ale i na ostatních univerzitách a výzkumných institucích. Zviditelnění publikační činnosti univerzity také zvyšuje prestiž ZČU. Digitální knihovna Západočeské univerzity je provozována v souladu s principy celosvětového hnutí  Open access, a je podporována řadou vědců univerzity.

“Otevřený přístup k informacím poskytuje pro všechny pevný základ a rovnocenné podmínky pro vědu, výzkum a inovaci a také aplikaci těchto činností v praxi. Opřete-li vaší činnost o tento společný základ, dosáhnete tak mnohem výš.“
Ing. Tomáš MILDORF, Ph.D., vědec působící na Katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd. Publikuje otevřeně a ukládá své publikace do Digitální knihovny Západočeské univerzity v Plzni. Jeho publikace patří v naší Digitální knihovně k nejvyhledávanějším.

Západočeská univerzita vyjádřila svou podporu hnutí Open Access podpisem Berlínské deklarace 11.11. 2015.

Provoz repozitáře byl zahájen v únoru 2012. Digitální knihovna je rozdělena na Publikační činnost, Kvalifikační práce a Otevřené zdroje. Komunita Publikační činnost zahrnuje vědecké články, monografie, konferenční sborníky, časopisy, dizertační práce a je dále členěna na jednotlivé fakulty a následně katedry. V komunitě Kvalifikační práce jsou zahrnuty všechny vysokoškolské kvalifikační práce obhájené od roku 2012 (rovněž dělené dle fakult a kateder). Komunita Otevřené zdroje zpřístupňuje podklady pro e-learning, materiály k výuce a popularizaci vědy. Repozitář je možno zobrazit jak v českém, tak anglickém rozhraní, rovněž příspěvky jsou nejen v češtině, ale i angličtině, němčině a dalších světových jazycích.

Digitální knihovna ZČU je provozována v open source systému DSpace, který byl vyvinut především pro podporu digitálních knihoven výzkumných institucí. Systém DSpace umožňuje nejen ukládání elektronických dokumentů v různých formátech, ale i jejich archivaci a zpřístupňování. Informuje o nově přidaných položkách a lze také nastavit různá přístupová práva k dokumentům.

Vyhledávání v systému DSpace (verze DSpace 5)je možné prostřednictvím komunit, podkomunit, kolekcí, případně lze vyhledávací dotaz upřesnit údaji o hodnotě název, klíčová slova či druh dokumentu. Po kliknutí na jméno autora si lze navíc zobrazit veškeré jeho příspěvky uložené v repozitáři. Běžné vyhledávání je možné v základním i pokročilém režimu, kdy je možné pracovat s vyhledávacími operátory (AND, OR, NOT).

Více o softwaru DSpace na http://www.duraspace.org/ a http://www.dspace.cz/.

Pokud vás myšlenka Open Access zaujala, podpořte hnutí OA publikováním svých prací v režimu OA. Zaměstnanci Univerzitní knihovny Vám rádi poskytnou komplexní informace nejen o problematice otevřeného přístupu, ale i repozitáři, a jeho možnostech pro případné uložení Vašich prací.

Průběžně se snažíme digitální knihovnu rozšiřovat a zdokonalovat. Uvítáme tedy Vaše případné podněty a připomínky. Neváhejte nás kontaktovat na mailu: digknih@uk.zcu.cz.