Hodnocení vědy

Hodnocení výsledků výzkumných organizací se provádí podle schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací (.pdf) a podrobnosti ke způsobu jejich odevzdávání stanoví Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Základní dokumenty a odkazy k hodnocení vědy a RIV

Bibliometrizovatelné výsledky

Publikované výsledky podléhající hodnocení pomocí bibliometrická analýzy a bibliometrických indikátorů. Do těchto výsledků spadají články v časopisech a konferenční příspěvky zařazené v databázích Web of Science a Scopus s indikátory Article Influence Score a Scimago Journal Rank.

Nebibliometrizovatelné výsledky

Všechny ostatní druhy výsledků spadají pod nebibliometrizované výsledky. Z každé instituce je k hodnocení zasíláno 10% výsledků. Tyto výsledky jsou hodnoceny v Kategorii I. – Přínos k poznání (výsledky základního výzkumu) a v Kategorii II. – Společenská relevance (výsledky aplikovaného výzkumu). Mezi tyto výsledky patří knihy, kapitoly v knize, ostatní recenzované články, patenty, průmyslové a užitné vzory, prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software,výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, atd., metodiky, specializované mapy, výzkumné zprávy, uspořádání výstavy, konference, workshopu.

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.