Bibliometrické indikátory

Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR i hodnocení autorů v mezinárodním kontextu využívá různé existující indikátory pro měření úspěšnosti a prestiže časopisů, autorů, autorských týmů, institucí apod. 

Indikátorů je celá řada. Vybrané ukazatele, se kterými se nejčastěji můžete setkat, jsou popsány níže a také stručně v této prezentaci (.ppt).

Porovnání metodiky výpočtu hlavních indikátorů

Článek "A new approach to the metric of journals’ scientific prestige: The SJR indicator" uvádí stručné porovnání výpočtu nejčastěji využívaných indikátorů – SJR, AIS a IF. 

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.

Nejpoužívanější bibliometrické indikátory

AIS (Article Influence Score)

Je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků). Indikátor, založený na hodnotě indikátoru Eigenfactor. Ve své podstatě udává průměrný počet citací na článek za 5 let. Zhruba tedy odpovídá 5letému impakt faktoru s tím rozdílem, že obdržené citace jsou v rámci ukazatele Eigenfactor vážené na základě několika kritérií. Jedná se o setinu Eigenfactoru dělenou poměrem počtu článků v časopise ku celkovému počtu článků ve WoS za dané období. Tedy počet a kvalita (tj. citovanost) článků jsou hlavním faktorem, který ovlivňuje hodnotu AIS.

AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů dle aktuální Metodiky 2017+. Je výhodou je, že vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu), rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází a zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

Více informací:
http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html

CiteScore

Je ukazatel citovanosti vědeckých časopisů zařazených do databáze Scopus. Jedná se o průměrný počet citací, který časopis získá v průběhu tří let. Jeho výpočet je založen na stejném principu jako impakt faktor. Hodnota CiteScore se rovná počtu citací v aktuálním roce na články publikované v přecházejících třech letech. CiteScore se vypočítává jednou ročně, vždy v létě následujícího roku, tj. CiteScore 2018 byl spočítán a publikován cca v červnu 2019. 

V CiteScore je k dispozici 23.830+ titulů z databáze Scopus, včetně recenzovaných časopisů, odborných časopisů, knižních sérií a sborníků z konferencí, ve 330 disciplínách. CiteScore pokrývá 12 000 a více titulů než Impact Factor. Výhodou CiteScore je jeho přístupnost i bez předplatného v databázi Scopus prostřednictvím stránky Scopus Sources a umožňuje komukoli ověřit hodnotu CiteScore kliknutím do čitatele (citací) a jmenovatele (dokumentů). Navíc pro sledování aktuálního vývoje hodnoty CiteScore je možné využít CiteScore Tracker. Ten umožňuje sledovat vývoj hodnoty měsíc po měsíci v aktuálním roce.

Více informací
https://www.elsevier.com/editors-update/story/journal-metrics/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal

Eigenfactor

Ukazuje celkovou citovanost článků publikovaných v posledních 5 letech v aktuálním roce. Ukazuje citovanost časopisu bez ohledu na počet publikovaných článků. Průměrná míra citovanosti s ohledem na počet článků v časopise je následně vyjádřená ukazatelem Article Influence Score.

Eigenfactor je procentuální vyjádření úspěšnosti časopisu ze všech časopisů Journal Citation Report. Součet všech hodnot Eigenfactoru je roven 100. Oproti impakt faktoru se Eigenfactor snaží eliminovat některá negativa pouhého základního počítání obdržených citací. V počítání Eigenfactoru se kromě pětiletého období promítne také prestiž časopisu, ze kterého citace pochází (citace z prestižnějších – více citovaných – časopisů má vyšší váhu než citace z méně prestižního časopisu). Stejně jako AIS nepočítá autocitace.

Více informací:
http://www.eigenfactor.org

H-index

Hirschův index (h-index) je ukazatelem, kterým lze sledovat citační ohlas jednoho nebo skupiny autorů. Udává, kolik článků daného autora (skupiny autorů) má vyšší počet citací, než je pořadové číslo článku v seznamu jeho článků seřazených vzestupně dle počtu citací.

H-index autora lze vypočítat z citačních ohlasů jeho publikovaných odborných článků. H-index je roven pořadovému číslu poslední publikace (publikace jsou seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo vyšší, než je její pořadové číslo. H-index je číslo h, které udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány.

Příklad I.
1.      článek A ... 10 citací
2.      článek B ... 5 citací
3.      článek C ... 3 citace ... h-index =3 => pořadí = počet citací
Bez ohledu na celkový počet publikací, 3 publikace byly alespoň 3x citovány.

Příklad II.
1.      článek A ... 79 citací
2.      článek B ... 62 citací
3.      článek C ... 14 citací ... h-index = 3
4.      článek D ... 2 citace
Bez ohledu na celkový počet publikací a obdržených citací, 3 publikace byly alespoň 3x citovány.

Obdobně jako Impakt faktor, ani Hirschův index nesrovnává výkonnost autorů v různých oborech. Je vázaný na vědní disciplínu a výsledky jsou mezioborově těžko porovnatelné. Základním předpokladem úplného a kvalitního vypracování podkladů pro stanovení h-indexu je důležitá pečlivě vedená osobní bibliografie včetně citačních ohlasů.

Více informací:

Hirsch J. E. (2005): An index to quantify an individual's scientific research output. Proc. Natl. Acad. Sci. 102:16569-16572.
Batista P. D. et al. (2005): Is it possible to compare researchers with different scientific interests?
Editorial: The Hirsch Index and measuring the quality of scientific papers. Ulster Med J 2008, 77 (1).
The h Index for Computer Science.

Impakt faktor

Scientometrický ukazatel pro faktor vlivu časopisu vyjadřující míru citovanosti článků publikovaných v daném časopise v předchozích dvou letech. Je vypočítáván pouze časopisům zařazeným do Journal Citation Reports. Vypočítává se vždy za kalendářní rok (celkový počet citací časopisu za poslední dva roky / celkový počet článků časopisu za poslední dva roky) v létě následujícího roku, tj. IF 2017 bude spočítán a publikován cca v červnu 2018.

Impakt faktor naleznete prostřednicím Journal Citation Reports zadáním ISSN nebo názvu časopisu. 

Scimago Journal Rank (SJR)

Scimago Journal Rank je zpracováván na základě dat pro databázi Scopus. Jeho princip je velmi podobný indikátoru AIS, pouze je kalkulován na základě dat za 3 roky. První fáze výpočtu vypočítá tzv. "celkovou prestiž časopisu", která je závislá na celkovém počtu článků a počtu citací, které obdrží (citace jsou vážené podle prestiže citujícího zdroje). Tato fáze je rámcově analogická s výpočtem ukazatele Eigenfactor. V druhé fázi výpočtu je SJR dopočítáno jako podíl celkové prestiže časopisu ku počtu článků v časopise. Na rozdíl od AIS Eingenfactor započítává autocitace do maximální míry 33%. Výpočet pracuje s prestiží časopisu, ze kterého citace pochází (citace z prestižnějších - více citovaných - časopisů má vyšší váhu než citace z méně prestižního časopisu).

Více informací:
https://www.scimagojr.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157710000246

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

SNIP je hodnota, která zohledňuje počty citací v jednotlivých oborech. 

Citační indikátor SNIP je dílem Henka F. Moeda z nizozemské University of Leiden. Tento ukazatel hodnotí citační údaje časopisu podle jednotlivých vědeckých oborů. SNIP pracuje s dílčími komponenty RIP (Raw Impact per Paper), který se velmi podobá impact factoru, a RDCP (Relative Database Citation Potential). Tento údaj, jehož výpočet je značně komplikovaný, představuje právě onen citační potenciál časopisu odvozený podle citačních zvyklostí daného oboru. 

Více informací
http://www.journalindicators.com/