Elektronické informační zdroje

Přístup k licencovaným e-zdrojům je umožněn registrovaným uživatelům knihovny z počítačů na ZČU. Pro studenty, akademické a vědecké pracovníky je navíc možnost vzdáleného přístupu po autentizaci Orion kontem prostřednictvím technologie Shibboleth. Podrobnější informace o přístupu naleznete v popisu jednotlivých e-zdrojů.

Vstupem do konkrétního EIZ uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů:

–  Pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ)

Oprávněný uživatel se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ bude bez výjimky dodržovat tato pravidla:

  • EIZ bude využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu;
  • nebude systematicky (zejména automaticky/roboticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména nebude stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla elektronických časopisů nebo texty celých kapitol, tím méně celých elektronických knih, ani nebude vytvářet vlastní kopie databází;
  • zpřístupněné EIZ či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet jakékoliv odvozeniny;
  • ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená;
  • nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu;
  • bude dodržovat veškerá další pravidla a podmínky užívání, které se vztahují ke konkrétnímu zdroji a které jsou uvedeny v příslušné licenční smlouvě publikované na czechelib.cz;
  • nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě a bude tyto údaje chránit před zneužitím.

Oprávněný uživatel bere na vědomí, že všechna práva k EIZ zůstávají poskytovateli licence a jeho případným dodavatelům, a že neoprávněné šíření zpřístupněných dokumentů či jejich částí může poskytovatele licence a jeho dodavatele významně poškodit.

Při využívání EIZ je nutné rovněž respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ.

Porušení uvedených pravidel zakládá právo instituce jednat dle článku 4 (body 4 a 5) Knihovního řádu.

Podmínky pro využívání EIZ v rámci projektu CzechELib jsou dále vymezeny v konkrétních licenčních smlouvách, které jsou dostupné na https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy.

Databáze

E-časopisy

 


Jsme členy projektu CzechELib, Národního centra pro elektronické informační zdroje.

Dle "Národní politiky VaVaI 2021+" je cílem zajistit otevřený přístup k výsledkům a datům VaV vytvořených za využití veřejných prostředků a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access. Dlouhodobým záměrem CzechELib je implementace prvků Open Access do licenčních smluv s poskytovateli EIZ.

czechlib