Podmínky zařazení časopisu do Web of Science

Zařazení časopisu do WoS

Formální náležitosti časopisu, publikační standardy

 • Na první pohled je zřetelný cíl a záběr časopisu
 • Ideálně plný text, popř. jen bibliografické údaje v angličtině:
  • názvy článků,
  • klíčová slova,
  • abstrakty,
  • reference
 • Úroveň recenzního řízení
 • Dodržování periodicity, neopožděné vydávání (důkaz spolehlivosti, schopnosti redakční rady včas zabezpečit dostatek kvalitních článků)
 • Nízké procento autocitací (často bývá akceptováno max. 20 % autocitací)
 • Dodržování mezinárodních publikačních konvencí:
  • výstižný název časopisu i článků, výstižné abstrakty
  • kompletní citace
  • uvedení všech autorů s jejich kontaktními údaji (afilace, e-mail)

Formální náležitosti článků

 • Aktuálnost tématu a jeho přínos pro obor
 • Vědecké články, nikoli zprávy, přehledy, nebo Newslettery
 • Reference v latinské abecedě
 • Kompletní bibliografie

Obsahové náležitosti

 • Tematická jedinečnost časopisu
 • Přináší časopis do WoS nový obsah?
 • Časopis je porovnáván s časopisy zařazenými ve WoS v dané tematické kategorii a s ostatními uchazeči
 • Porovnávání probíhá v rámci dané předmětové kategorie

Různorodost

 • Mezinárodní vliv časopisu
  • čím více mezinárodních autorů, editorů, členů redakční rady, tím lépe
  • tendence, aby autoři a redakční rada byli mezinárodně významnou vědeckou komunitou v oboru
 • Regionální časopisy
  • u regionálního časopisu není nutné mezinárodní zastoupení, ale alespoň pokrytí odborníky a autory z dané země
  • šanci na přijetí zvyšuje rozšíření působnosti časopisu a zapojení odborníků z celé republiky, popřípadě přeshraniční spolupráce

Citace

 • Časopisy s určitou historií: vypočítají se základní metriky (IF) a zváží se, kam by se časopis v dané kategorii zařadil
 • Nové časopisy: analýza předchozích publikací, citací a afilací autorů a editorů

Specifika pro elektronické časopisy

 • Stejná kritéria jako pro tištěné časopisy
 • Dodržení základních publikačních standardů
 • Snadné dohledání základních údajů o časopisech, článcích, autorech
 • Časopisy vydávané po jednotlivých číslech:
  • snadná identifikace následujících údajů: název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, název článků, číslo strany nebo DOI, jména a adresy autorů, obsah
  • pravidelné a včasné vydávání
 • Časopisy vydávané průběžně (např. portál)
  • pravidelné objevování se článků (tj. nikoli nárazové)
  • snadná identifikace základních publikačních údajů

Postup podání žádosti tištěného časopisu

Pro podání žádosti o zařazení tištěného časopisu do WoS je nutné zaslat Clarivate Analytics aktuální číslo a dále další dvě navazující čísla vždy v okamžiku jejich vydání. Zasílání čísel k evaluaci je v zodpovědnosti redakční rady časopisu!

Zaslat k evaluaci poslední tři vydaná čísla zpětně není možné. Spolu s prvním výtiskem je nutné zaslat následující průvodní informace:

 • Název časopisu
 • ISSN
 • Jméno a adresa vydavatele, případně editora
 • Stručné shrnutí významu časopisu pro obor a jeho hlavních předností oproti jiným časopisům v oboru

Postup podání žádosti elektronického časopisu

V případě elektronického časopisu stačí dát Clarivate Analytics přístup k plným textům a oni budou zveřejňování článků, popřípadě vydávání dalších čísel časopisu sledovat sami.

V případě, že je časopis vydáván po jednotlivých číslech, je dobré Clarivate Analytics vždy upozornit na vydání dalšího čísla. Hodnotit poslední tři vydaná čísla zpětně není možné. Zároveň je nutné vyplnit formulář na webových stránkách Clarivate Analytics.

Korespondenční adresa

Publication Processing Department
Clarivate Analytics
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

V případě potřeby nás kontaktujte: podporavedy@uk.zcu.cz.