Grantové agentury a Open Access

Někteří poskytovatelé grantů (grantové agentury, ministerstva, Evropská komise aj.) vyžadují po vědcích, kteří chtějí získat finanční podporu pro svůj výzkum, aby publikované výsledky svého výzkumu zveřejnili v režimu open access. Snahou poskytovatelů, kteří přidělují veřejné prostředky, je zajistit snadný přístup odborné i laické veřejnosti k výsledkům výzkumů. Seznam grantových agentur, které vyžadují, aby výsledky výzkumu byly zpřístupněny v režimu open access poskytuje služba SHERPA/Juliet. Seznam časopisů, které jsou v souladu s požadavky poskytovatele financí pro open access je možné ověřit na SHERPA/Facts.

Grantové agentury

Evropská komise

Evropská komise patří k nejvýznamnějším poskytovatelům finanční podpory pro vědu a výzkum a systematicky podporuje otevřený přístup od spuštění 7. rámcového programu (2007–2013). 17. července 2012 vydala Evropská komise zásadní dokumenty – Communication a Recommendation, které vymezují význam otevřeného přístupu pro evropský výzkum a které doporučují členským státům, aby se také zasadili o vytvoření podmínek pro otevřené sdílení výsledků vědy podpořených z veřejných zdrojů. EK sleduje aktuální debaty a reakce na iniciativy a dokumenty typu Cost of Knowledge nebo Finch Report.

Více informací k OA a Evropské komisi:

EVROPSKÁ KOMISE. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0. European Commission, 11 December 2013 [cit. 2014-06-24]. Dostupný on-line.

EVROPSKÁ KOMISE. Open Access to scientific information. EVROPSKÁ KOMISE. European Commission [online]. EC, [2014] [cit. 2014-06-24]. Dostupný on-line.

Horizont Evropa

Na projekt Horizont 2020 navazuje projekt Horizont Evropa trvající od roku 2021 do roku 2027. Kromě výzev pro podporu inovací a nového přístupu k partnerství je součástí programu také politika otevřené vědy.

Příjemci projektů HE musí zajistit okamžitý otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím, které se týkají jejich výsledků. Zpravidla se jedná o vědecké články, ale i delší texty typu monografií. Autoři a autorky si mohou pro svůj recenzovaný článek zvolit jakýkoliv časopis dle svého výběru. Aby však byly publikační poplatky (tzv. article processing charge, APC) zahrnuty do uznatelných nákladů, je nezbytné, aby se jednalo o plně otevřený časopis. Pro vyhledání plně otevřených časopisů lze využít např. rozcestník DOAJ (Directory Of Open Access Journals).

Podmínky grantu umožňují publikovat rovněž v tzv. hybridních časopisech, avšak v tomto případě není možné zahrnout publikační poplatky do uznatelných nákladů.

Autoři a autorky článků si k publikacím musí ponechat dostatečná (majetková) práva, aby bylo možné zajistit naplnění všech podmínek pro otevřený přístup.

Evropská komise nabízí pro příjemce publikační platformu Open Research Europe (ORE), která je indexovaná v databázi Scopus a nabízí otevřený přístup k publikacím, včasné sdílení výsledků i otevřené recenzní řízení a podporu pro sdílení FAIR dat. Výhodou této platformy je, že při jejím využití mají autoři a autorky jistotu automatického splnění podmínek pro otevřený přístup v HE. Publikační platformu ORE je možné využít bezplatně, a to i po skončení projektu.

PODMÍNKY PRO OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K RECENZOVANÝM PUBLIKACÍM

Okamžitý otevřený přístup a zveřejnění finální verze článku po recenzním řízení v repozitáři nejpozději v době publikování článku.

Publikování článku by mělo proběhnout pod licencí CC BY, tj. Creative Commons Attribution International Public Licence nebo jejím ekvivalentem.

  • Pro monografie je možné zvolit omezenější licence typu CC BY – NC, CC BY – ND nebo CC BY – NC – ND.

V repozitáři by měly být uloženy i všechny informace k nástrojům, které jsou nutné k validaci vědecké publikace, např. modely, algoritmy, software nebo data.

 

Otevřená věda v Horizontu Evropa.

Informace o Horizont Evropa v českém jazyce.

Prezentace o Horizont Evropa v českém jazyce.

Brožura o Horizont Evropa.

OpenAIRE

Plán S

Společnost Science Europe schválila 4. září 2018 plán, jež dvanáct evropských zemí zavazuje, že výzkumné organizace a instituce financované státem publikují výsledky svého výzkumu v otevřených úložištích či časopisech do roku 2020. Tyto práce by měly být pod otevřenou licencí a poplatky za publikování by neměly být hrazeny autorem, ale výzkumnými organizacemi.

Open Access Infrastructure for Research in Europe byl tříletý (2009–2012) projekt financovaný ze 7. RP, který byl vytvořen na podporu publikování výsledků projektů v režimu open access.

Cílem projektu bylo poskytnout vědcům e-infrastrukturu zpřístupňující otevřeně přístupné publikace. Vědci mohli k uložení výstupů projektů využít jakýkoliv repozitář nebo přímo repozitář OpenAIRE. OpenAIRE také zajišťoval dostupnost statistik o využívání publikací pro tvůrce politik a propojoval uložené publikace s informacemi o projektu.

Na OpenAIRE navázal projekt OpenAIREplus, ve kterém jde o propojení publikací a projektů se souvisejícími výzkumnými údaji, ale také o rozšíření o další vědní obory, další země, o sledování projektů na národní úrovni a zahrnutí i dalších typů publikací (včetně nerecenzovaných).

Více informací o OpenAIRE na www.openaire.eu/.

Podmínky dotačního programu pro zlatou cestu otevřeného publikování.

Podpora OA v ČR

29. 4. 2019 schválila vláda Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím. Akční plán stanovuje povinnost  zpřístupnit v otevřeném přístupu výsledky typu J – článek v odborném periodiku a typu D – článek ve sborníku. Po roce 2020 se otevřený přístup bude týkat také výzkumných dat. Změny nastanou také v podmínkách pro poskytování účelové a institucionální podpoře. Celý text Akčního plánu naleznete na https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884.

Dne 14. června 2017 vláda schválila dokument Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. K této strategii by měl být vypracován akční plán, který by měl uvádět konkrétní opatření pro naplnění národní strategie.

V lednu 2004 byla na ministerském setkání OECD podepsána Deklarace o přístupu k výzkumným datům z veřejných zdrojů. Všech 34 signatářských zemí, včetně České republiky, se zavázalo k podpoře otevřeného přístupu k datům a k vytváření podmínek snadného sdílení.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 291. zasedání, jež se konalo 28. 2. 2014, návrh dokumentu Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, jež předložila Komise pro otevřený přístup.

Dokument se skládá ze tří částí. První část definuje pojem „otevřeného přístupu k vědeckým informacím“, druhá část obsahuje základní informace ohledně podpory otevřeného přístupu v programu Horizont 2020, třetí část předkládá doporučení vybraným členům vlády, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu.

Doporučení vládě, konkrétně místopředsedovi vlády pro Vědu, výzkum a inovace a Ministerstvu školství, ukládá, aby podnikli kroky k přijetí národní strategie otevřeného přístupu v souladu s doporučením Evropské komise.

Doporučení výzkumným organizacím zahrnuje především podporu budování otevřených repozitářů, publikování výsledků vědy a výzkumu v režimu OA, přijetí vnitřních předpisů na podporu OA, řešení problematiky ukládání a zpřístupňování výzkumných dat.

Doporučení poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v Česku ukládá podporovat politiku OA na základě ustanovení Evropské komise a požadovat zajištění otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Dle „Národní politiky VaVaI 2021+“ je cílem zajistit otevřený přístup k výsledkům a datům VaV vytvořených za využití veřejných prostředků a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access. Na základě analýzy publikační aktivity českých autorů se připravují podklady pro následnou přípravu strategie transformačních smluv na OA v rámci projektu CzechELib.

České univerzity a Akademie věd

Open Access podporují také české univerzity a Akademie věd, které budují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují publikační činnost a vysokoškolské kvalifikační práce. Většina z nich také podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách.

Jak postupovat při autoarchivaci publikační činnosti ZČU?

Pokud poskytovatel grantu vyžaduje, aby byl váš příspěvek přístupný v režimu open access, můžete své příspěvky uložit v Digitální knihovně Západočeské univerzity. V případě zájmu o autoarchivaci kontaktujte obsahového správce: digknih@uk.zcu.cz.