Grantové agentury a Open Access

Někteří poskytovatelé grantů (grantové agentury, ministerstva, Evropská komise aj.) vyžadují po vědcích, kteří chtějí získat finanční podporu pro svůj výzkum, aby publikované výsledky svého výzkumu zveřejnili v režimu open access. Snahou poskytovatelů, kteří přidělují veřejné prostředky, je zajistit snadný přístup odborné i laické veřejnosti k výsledkům výzkumů. Seznam grantových agentur, které vyžadují, aby výsledky výzkumu byly zpřístupněny v režimu open access poskytuje služba SHERPA/Juliet. Seznam časopisů, které jsou v souladu s požadavky poskytovatele financí pro open access je možné ověřit na SHERPA/Facts.

Grantové agentury

Evropská komise

Evropská komise patří k nejvýznamnějším poskytovatelům finanční podpory pro vědu a výzkum a systematicky podporuje otevřený přístup od spuštění 7. rámcového programu (2007–2013). 17. července 2012 vydala Evropská komise zásadní dokumenty – Communication a Recommendation, které vymezují význam otevřeného přístupu pro evropský výzkum a které doporučují členským státům, aby se také zasadili o vytvoření podmínek pro otevřené sdílení výsledků vědy podpořených z veřejných zdrojů. EK sleduje aktuální debaty a reakce na iniciativy a dokumenty typu Cost of Knowledge nebo Finch Report.

Více informací k OA a Evropské komisi:

EVROPSKÁ KOMISE. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 [online]. Version 1.0. European Commission, 11 December 2013 [cit. 2014-06-24]. Dostupný on-line.

EVROPSKÁ KOMISE. Open Access to scientific information. EVROPSKÁ KOMISE. European Commission [online]. EC, [2014] [cit. 2014-06-24]. Dostupný on-line.

7. rámcový program

Pilotní projekt na podporu publikování v režimu open access byl spuštěn v srpnu 2008 v sedmi výzkumných oblastech (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, výzkumná infrastruktura, věda ve společnosti, socioekonomické vědy a humanitní vědy).

Více než 50 miliard eur bylo rozděleno projektům, které uložily výzkumné recenzované články nebo jejich postprinty, které vznikly jako výstupy z projektů RP7 do online repozitáře do šesti (přírodní a technické vědy) nebo dvanácti měsíců (společenské, socioekonomické a humanitní vědy) od data zveřejnění.

Pilotní projekt byl podpořen a zaštítěn prostřednictvím projektu OpenAIRE, který měl zajistit také potřebnou infrastrukturu pro ukládání dat a zázemí pro zúčastněné repozitáře.

Více informací o 7. Rámcovém programu na http://www.fp7.cz/cs.

Horizont Evropa

Na projekt Horizont 2020 navazuje projekt Horizont Evropa, který poběží od roku 2021 do roku 2027. Kromě výzev pro podporu inovací a nového přístupu k partnerství je součástí programu také politika otevřené vědy.

Cílem výzvy je včasné a otevřené sdílení výzkumu. Příjemci grantu by měli povinně sdílet v otevřeném režimu vědecké publikace, vědecká data na základě FAIR principů, informace o vědeckých výstupech a nástrojích sloužících k ověření závěrů vědeckých publikací či poskytnout digitální nebo fyzický přístup k výsledkům potřebných k ověření závěrů vědeckých publikací. Pokud publikace nejsou publikovány v otevřeném režimu, je příjemcům grantu důrazně doporučováno využít otevřený repozitář.

Otevřený přístup k vědeckým výstupům typu software, model, algoritmus, workflow, protokol, simulace apod. není vyžadováno ale silně doporučeno. Podporován je rovněž přístup k fyzickým výsledkům výzkumu typu buněčných linií, biologických vzorků, sloučenin a dalších materiálů.

Pro předregistraci publikačních výstupů, preprinty a crowd science lze využít projekt ORION nebo The Centre for open science offers a wealth of resources on Registered Reports.

Návod pro Horizont Evropa v anglickém jazyce.

Prezentace k Horizont Evropa v anglickém jazyce.

Implementační strategie v anglickém jazyce.

Review of Marie Skłodowska-Curie actions unit costs in preparation for Horizon Europe.

Informace o Horizont Evropa v českém jazyce.

Prezentace o Horizont Evropa v českém jazyce.

Brožura o Horizont Evropa.

OpenAIRE

Plán S

Společnost Science Europe schválila 4. září 2018 plán, jež dvanáct evropských zemí zavazuje, že výzkumné organizace a instituce financované státem publikují výsledky svého výzkumu v otevřených úložištích či časopisech do roku 2020. Tyto práce by měly být pod otevřenou licencí a poplatky za publikování by neměly být hrazeny autorem, ale výzkumnými organizacemi.

Open Access Infrastructure for Research in Europe byl tříletý (2009–2012) projekt financovaný ze 7. RP, který byl vytvořen na podporu publikování výsledků projektů v režimu open access.

Cílem projektu bylo poskytnout vědcům e-infrastrukturu zpřístupňující otevřeně přístupné publikace. Vědci mohli k uložení výstupů projektů využít jakýkoliv repozitář nebo přímo repozitář OpenAIRE. OpenAIRE také zajišťoval dostupnost statistik o využívání publikací pro tvůrce politik a propojoval uložené publikace s informacemi o projektu.

Na OpenAIRE navázal projekt OpenAIREplus, ve kterém jde o propojení publikací a projektů se souvisejícími výzkumnými údaji, ale také o rozšíření o další vědní obory, další země, o sledování projektů na národní úrovni a zahrnutí i dalších typů publikací (včetně nerecenzovaných).

Více informací o OpenAIRE na www.openaire.eu/.

Podmínky dotačního programu pro zlatou cestu otevřeného publikování.

Podpora OA v ČR

29. 4. 2019 schválila vláda Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím. Akční plán stanovuje povinnost  zpřístupnit v otevřeném přístupu výsledky typu J – článek v odborném periodiku a typu D – článek ve sborníku. Po roce 2020 se otevřený přístup bude týkat také výzkumných dat. Změny nastanou také v podmínkách pro poskytování účelové a institucionální podpoře. Celý text Akčního plánu naleznete na https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884.

Dne 14. června 2017 vláda schválila dokument Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. K této strategii by měl být vypracován akční plán, který by měl uvádět konkrétní opatření pro naplnění národní strategie.

V lednu 2004 byla na ministerském setkání OECD podepsána Deklarace o přístupu k výzkumným datům z veřejných zdrojů. Všech 34 signatářských zemí, včetně České republiky, se zavázalo k podpoře otevřeného přístupu k datům a k vytváření podmínek snadného sdílení.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 291. zasedání, jež se konalo 28. 2. 2014, návrh dokumentu Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, jež předložila Komise pro otevřený přístup.

Dokument se skládá ze tří částí. První část definuje pojem „otevřeného přístupu k vědeckým informacím“, druhá část obsahuje základní informace ohledně podpory otevřeného přístupu v programu Horizont 2020, třetí část předkládá doporučení vybraným členům vlády, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu.

Doporučení vládě, konkrétně místopředsedovi vlády pro Vědu, výzkum a inovace a Ministerstvu školství, ukládá, aby podnikli kroky k přijetí národní strategie otevřeného přístupu v souladu s doporučením Evropské komise.

Doporučení výzkumným organizacím zahrnuje především podporu budování otevřených repozitářů, publikování výsledků vědy a výzkumu v režimu OA, přijetí vnitřních předpisů na podporu OA, řešení problematiky ukládání a zpřístupňování výzkumných dat.

Doporučení poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v Česku ukládá podporovat politiku OA na základě ustanovení Evropské komise a požadovat zajištění otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Dle „Národní politiky VaVaI 2021+“ je cílem zajistit otevřený přístup k výsledkům a datům VaV vytvořených za využití veřejných prostředků a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v režimu Open Access. Na základě analýzy publikační aktivity českých autorů se připravují podklady pro následnou přípravu strategie transformačních smluv na OA v rámci projektu CzechELib.

České univerzity a Akademie věd

Open Access podporují také české univerzity a Akademie věd, které budují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují publikační činnost a vysokoškolské kvalifikační práce. Většina z nich také podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách.

Jak postupovat při autoarchivaci publikační činnosti ZČU?

Pokud poskytovatel grantu vyžaduje, aby byl váš příspěvek přístupný v režimu open access, můžete své příspěvky uložit v Digitální knihovně Západočeské univerzity. V případě zájmu o autoarchivaci kontaktujte obsahového správce: digknih@uk.zcu.cz.